בית וגג
 • 9009
 • |
 • מדיניות פרטיות ותנאי שימוש

  חשוב- יש לקרוא את תנאי שימוש אלה (“תנאי השימוש“) בעיון לפני השימוש באתר www.baitvegag.co.il  וכן תתי שמות המתחם (sub-domains) של אתר זה (“האתר“). האתר הינו אתר של בית וגג ג.ל בע”מ (“החברה“) ומספק תכנים ומידע אודות החברה המתמחה בחיזוק בניינים נגד רעידות אדמה, תוך השבחת הבניינים ושיפור רווחת בעלי הדירות. החברה יוזמת, ומממנת פרויקטים שונים בתחום תמ”א 38 ומובילה תהליכים אלו בעשרות בניינים ברחבי גוש דן, בהם ניתן להתעדכן במסגרת האתר. כמו כן, האתר נותן מידע אישי עבור בעלי דירות בפרויקטים של החברה (“בעלי דירה“), הכולל בין השאר עדכונים, טופס ליקויים, שאלות ותשובות וטלפונים חשובים (“האזור אישי“) שהינו חלק מהאתר על פי הגדרתו בתנאי השימוש האלו, הכול כאמור ובכפוף לאמור בתנאי השימוש (“השירותים“).

  החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהודעה מראש. תוקפו של שינוי תנאי השימוש יחל מרגע פרסומו באתר (בגרסתו העדכנית ביותר בכל זמן נתון) ויחול גם רטרואקטיבית על כל מי שעושה שימוש באתר.

  תנאי שימוש אלה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אולם הם (וכמובן האתר), מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

  במידה שויתור כזה אפשרי על פי הדין הרלוונטי החל, אתה מוותר בזאת על כל זכות או דרישה על פי כל דין או על פי תקנות של כל תחום שיפוט שהוא, אשר מחייבים חתימה (שאינה אלקטרונית) או מסירה של מסמכים שאינם אלקטרוניים.

  הנך מצהיר בעצם ביצוע כל פעולה באתר כי קראת את תנאי השימוש בסמוך לפני ביצועה, וכי הינך מסכים לכל הוראותיו ותנאיו, הבנת את תוכנם והסכמת להיות כפוף לתנאי השימוש, וכי לא תהא לך או למי מטעמך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של האתר.

  1. תנאים כלליים

  1.1. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו כפוף לתנאי השימוש. מטרת תנאי השימוש הינה להסדיר את היחסים בין האתר לבין כל אדם ו/או גוף ו/או גורם או מי מטעמם של אלה אשר עושה שימוש באתר (“המשתמש”, “הנך” או “אתה”).

  1.2. השימוש באתר מותר לבגירים בלבד. המשתמש מאשר בזאת כי מלאו לו 18 שנים.

  1.3. יובהר, כי תנאי השימוש חלים על השימוש באתר ובתכנים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טאבלטים, מחשבי כף יד למיניהם וכיו”ב). עוד יובהר כי יתכן והחלק מהתוכן והשירותים המצויים באתר לא יהיה זמין ו/או מעוות לצפייה בשימוש שלא באמצעות מחשב.

  2. הרשמה לאתר

  2.1. הרשמה לאתר – האתר מאפשר לבעלי דירה להירשם בכדי לעשות שימוש באזור אישי באתר. בכדי להירשם תתבקש לספק לחברה מספר פרטים אודותיך באמצעות האתר. פרטים אלה יכללו, בין היתר, את שמך המלא, תעודת הזהות, כתובת למשלוח דואר, כתובת הדואר האלקטרוני שברשותך, ומספר טלפון. יובהר כי כניסה לאזור האישי תתבצע באמצעות שם משתמש וקוד סודי אשר יסופק על ידי החברה לכל בעל דירה.

  2.2. הנהלים אשר על פיהם פועלת החברה באיסוף ובשימוש במידע אשר נמסר להם כאמור בסעיף ‏2 זה מפורטים בסעיף ‏9 להלן (“מדיניות הפרטיות“).

  2.3. הינך מתחייב למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים אודותיך כפי שהוגדרו לעיל, ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הינך מתחייב לשמור את שם המשתמש והקוד הסודי שנמסרו לך בסודיות ולוודא כי רק אתה עושה בהם שימוש. כל שימוש בשם המשתמש והקוד הסודי עלי ידי כל אדם או צד שלישי הינם באחריותך והבלעדית.

  2.4. החברה שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר ו/או באזור האישי, בכל מקרה של מתן מידע שאינו אמיתי, מעודכן, שלם או נכון בזמן הרישום או לאחריו, או אם יש לחברה את היסוד הסביר להניח כי כך קרה, עם או בלי הודעה מוקדמת.

  3. הסכמה לתנאי השימוש באתר

  3.1. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את שימושך באתר ו/או באזור האישי אם לא תעמוד באחד או יותר מתנאי השימוש.

  3.2. החברה מעוניינת להבטיח כי האתר ינוהל בצורה מסודרת ותקינה וכי התכנים השונים המועלים בו ישרתו את המשתמשים בו בצורה הטובה והבטוחה ביותר, לכן, בעשותך שימוש באתר הינך מתחייב כי לא תעשה אחד או יותר מהדברים הבאים:

  3.2.1. התחזות לאדם או גוף כלשהו, לרבות נציג, עובד או מנהל של החברה ו/או מסירת תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר בינך ובין צד שלישי.

  3.2.2. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר שקרי ומטעה או חומר אשר נועד להערים על אדם או על גוף כלשהו, במישרין ו/או בעקיפין.

  3.2.3. הטענה, שליחה או שידור של כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר, המתוכנן להרוס, להפריע, או להגביל את השימוש (ובכלל זה כל שימוש אחר מלבד שימוש הוגן וסביר בשירות) בכל אחד מן המחשבים, השרתים, החומרה ו/או התוכנה אשר מצויים בשימוש החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה. כמו כן אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

  3.2.4. הפצת “דואר זבל” (spam) לשרתי האתר או באמצעות האתר, או הפצתם בכל אמצעי דואר אחר.

  3.2.5. שינוי, עיבוד, העתקה, שאיבת מידע, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, לרבות בסיס המידע, וכן פעולות כאלה לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויות בשימוש עבור השירות.

  3.2.6. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של המפעיל ו/או של צד שלישי כלשהו.

  3.2.7. שימוש שנועד להתחקות אחר אדם אחר או להטריד אדם אחר בכל דרך שהיא.

  3.2.8. חדירה או ניסיון חדירה או שימוש בכל אזור שאינו ציבורי או לשימושך האישי, לרבות אזורים אישיים של משתמשים אחרים.

  3.3. הנך רשאי ליצור קישור לאתר כל עוד לא נמסר לך אחרת, כל עוד הקישור לא מציג את החברה באור שלילי, מוטה או פוגעני בכל צורה וכל עוד ברור כי מהקישור כי האתר, לרבות החומר המקושר, הינו של החברה והינך שומר על זכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר זה, של המפעיל ו/או של צד שלישי כלשהו. החברה לא תישא בכל אחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מכל קישור לתכנים מהאתר ומכל הצגה או פרסום של תכנים כאמור בכל דרך אחרת. הנך נושא באחריות המלאה והבלעדית לכל קישור, הצגה או פרסום של התכנים, ומתחייב לשפות את החברה בגין כל נזק שייגרם כתוצאה מכך.

  4. תמיכה טכנית

  החברה אינה מתחייבת ליתן ו/או לספק תמיכה טכנית ו/או כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. יחד עם זאת, הנך יכול לפנות בכל עת לכתובת הדואר האלקטרוני office@baitvegag.co.il ותמיכה טכנית תינתן בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

  5. שיפוי

  הינך מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם – ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש האלה ו/או הפרת החוק על ידך או על ידי מי מטעמך ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מכל הפרה של תנאי מתנאי השימוש של האתר.

  6. קניין רוחני

  6.1. כל זכויות הבעלות והקניין הרוחני (ובכלל זה כל זכויות היוצרים, הפטנטים, המדגמים, זכויות הסודות המסחריים והסימנים המסחריים) באתר (ובכלל זה עיצוב האתר, וארגון וסידור המידע שבו) הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה כמקנים רישיון כלשהו או זכויות כלשהן בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים. אין להעתיק או לפרסם את דפי האתר ו/או לעשות בהם או במידע ובתכנים שבתוכם שימוש כלשהו, לרבות שימוש מסחרי, ללא ההסכמה המפורשת מראש ובכתב של החברה.

  6.2. אין להכניס באתר שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, לשכפל, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, לפרסם, למכור, להשכיר או למסור לצד שלישי, בין אם באמצעותך ובין אם באמצעות צד שלישי, כל חלק מן האתר בכל דרך או אמצעי בין אם אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה, או בכל אמצעי ודרך אחרת בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.

  7. היעדר מצגים

  השימוש שלך באתר ובתכנים הכלולים בו והסתמכותך עליהם, הם על אחריותך בלבד. תמונות יחידות הדיור, הפרויקטים, התשריטים והתרשימים השונים המופיעים באתר נועדו להמחשה בלבד, ויתכנו הבדלים בין כל אלה המוצגים באתר, חלקם או כולם, לבין כל אלה בפועל. השימוש באתר ובתכנים בו הינו שימוש כמות שהוא (AS IS) ועל בסיס זמינות (AS AVAILABLE) ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין תכונות האתר והתכנים, נכונות התכנים, שלמותם, עדכניותם ודיוקם, יכולותיו של האתר, מגבלות או התאמת האתר והתכנים לצרכיך, לרבות בגין הפסקתם (זמנית או קבועה), אי שמירה ו/או אובדן של תכנים, לרבות שנשלחו אליך או על-ידך, כמו גם פגיעה או שיבוש בשלמות או בתוכן של תכנים שקיבלת או שיגרת.

  החברה אינה מתחייבת שהשימוש באתר יהיה בלתי נתון להפרעות, יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או יהיה חסין מפני גישה לא חוקית למחשבי המפעיל, זמין בכל עת, נקי משגיאות או שיתאים לדרישותיך, או שכל פגם או ליקוי באתר יתוקן, והחברה לא תהא אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, עגמת נפש וכיו”ב שייגרמו לך או לרכושך עקב כך.

  החברה אינה מתחייבת כי מכלול השירותים המוצעים באתר או שיוצעו בו יוסיפו להיות מוצעים, ויתכן ושירות כזה או אחר יישלל ללא מתן הודעה מוקדמת.

  8. הגבלת אחריות

  החברה לא תישא בשום אחריות, בשום מקרה ומכוח כל עילה משפטית שהיא, בין אם מכוח עילה חוזית, נזיקית, או כל עילה אחרת, כלפיך או כלפי כל אדם אחר, בגין כל נזק או פיצוי שהוא, לרבות נזק ישיר, עקיף, מיוחד, עונשי, תוצאתי מכל סוג שהוא הקשור או הנובע מהשירותים באתר, שימושך באתר, התכנים באתר, הסתמכותך עליהם או להעדר אפשרות להשתמש באתר, כולל, בין היתר, עוגמת נפש, פגיעה במוניטין, אובדן הכנסות עסקיות, אובדן מידע עסקי, הפסקת עבודה, קריסת מחשב או בעיות במחשב, או כל נזק או אבדן אחר, אפילו אם החברה קיבלה הודעה לגבי אפשרות קיומם של נזקים כאלו, ולא תישא בשום אחריות בגין כל תביעה מצד ג’ כלשהו.

  9. מדיניות פרטיות

  9.1. החברה מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר. סעיף זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים והמידע האישי שנמסרו על ידך, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים בזמן הגלישה באתר (“המידע האישי“).

  9.2. הנך מאשר ומסכים כי בעצם הרשמתך לאתר, החברה תהיה רשאית לשמור במאגריה את הפרטים שנמסרו על-ידך מרצונך החופשי (וזה על אף שאין חובה חוקית לעשות כן) ומידע נוסף שיצטבר אודותיך, לשם ביצוע, מעת לעת, פעולות כגון, שיפור השירותים שלה, בחינת השתלבותך בפרויקט בו החברה מעוניינת לקחת, כדי ליצור עימך קשר (על ידי החברה או מי מטעמה) בתגובה לבקשת “צור קשר” ו/או לקבלת ניוזלטרים, יצירת קשר עמך בכל צורה ובכל אמצעי לרבות באמצעות הטלפון או האי-מייל או כהודעות push או מסרונים או בדרך אחרת ולשם משלוח כל תוכן אליך (לרבות מידע שיווקי ופרסומי ו/או הזמנות לאירועים ואו לכנסים).

  9.3. מאגרי המידע של החברה רשומים, על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, והחברה פועלת בהתאם לחוק האמור ולכל דין רלבנטי אחר.

  9.4. באם אין ברצונך להמשיך ולקבל מידע שיווקי ופרסומי כאמור או אם ברצונך להימחק ממאגר המידע של החברה, תוכל, בכל עת, לבטל את הסכמתך כאמור באמצעות הודעה לחברה ל- marketing@baitvegag.co.il, או כפי שיצוין בהודעה שתקבל.

  9.5. כאמור לעיל, בעת שימוש באתר נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי – זהו המידע שאתה מוסר ביודעין כחלק מהליך ההרשמה כאמור לעיל. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך – זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. המפעיל רשאי להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים כאמור לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אותך אישית.

  9.6. החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים ואת המידע שנאסף עליך (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא בקשר עם האתר, כגון במקרים הבאים:

  9.6.1. כדי לענות לשאלותיך, צרכיך ודאגותיך, למלא את בקשותיך וכדי לשתף בידע על נושא;

  9.6.2. כאשר החברה תמצא כי פעולותיך באתר מבוצעות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא או שהן פעולות הנחזות כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

  9.6.3. אם החברה תהיה מחויבת לעשות כן על פי דרישה חוקית ו/או צו שיפוטי המורה לחברה למסור את פרטיך;

  9.6.4. אם החברה תעמוד בפני איום שינקטו כנגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר;

  9.6.5. במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך ובין החברה;

  9.6.6. לנותני שירותים (גם מחוץ לישראל), שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה. יובהר כי החברה מחייבת את כל נותני השירותים שנשכרו לביצוע שירותים בשם החברה להסכים לעבד את המידע בהתאם למדיניות הפרטיות של החברה;

  9.6.7. בכל מקרה שהחברה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

  9.7. אם החברה תארגן את האתר במסגרת תאגיד אחר – וכן במקרה שהחברה תתמזג עם גוף אחר או תמזג את האתר עם פעילותו של צד שלישי, הכול באופן מלא או חלקי – היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש או לצד שלישי כאמור את המידע שנאגר אודותיך באתר, במאגר המידע או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד או צד שלישי זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות הפרטיות של החברה.

  9.8. החברה רואה חשיבות רבה בשמירה על פרטיותך ועושה מאמצים מסחריים סבירים בנסיבות העניין על מנת לשמור כיאות על המידע שנמסר לה על ידך. על אף האמור, בעוד שאמצעים אלו מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, הרי שאין ביטחון מוחלט. לכן, החברה לא יכולה להתחייב בפני המשתמשים כי לא תתאפשר חדירה בלתי חוקית לאתר.

  9.9. האתר משתמש ב’עוגיות’ (Cookies) כדי לשפר את חווית הגלישה שלך, להבין טוב יותר כיצד עושים באתר שימוש ולצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. ‘עוגיות’ (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי החברה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. אם, לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה “חלונות” ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב’ מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. העוגיות מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. המידע בעוגיות מוצפן, והחברה נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי החברה יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם. אם אינך רוצה לקבל עוגיות, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את העוגיות במחשבך בכל רגע. עם זאת, זכור שנטרול ה- Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר.

  9.10. באתר זה ייתכן ותמצא קישורים ו/או הפניות לאתרי אינטרנט אחרים ו/או מקורות מידע ו/או לגופים ו/ או לארגונים ו/או לחברות אחרים (להלן: “צדדים שלישיים“). התכנים אינם מתפרסמים על ידי החברה, או מטעמה והחברה אינה שולטת או מפקחת עליהם. הימצאותו של קישור לאתר מסוים ו/או הפנייה כאמור באתר, אינו מעיד על הסכמת החברה לתוכנם ואינו מלמד כי תוכן האתר המקושר ו/או הגוף ו/או הארגון ו/או המפעיל הינם מהימנים, וכי המידע אשר יימסר על ידם הינו מלא או עדכני. החברה אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. החברה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.

  9.11. החברה רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים – הכול, לפי שיקול דעתה המוחלט. כל התקשרות בינך לבין צדדים שלישיים תעשה מול אותם צדדים שלישיים בלבד, באחריותך ו/או באחריותם בלבד, ולחברה לא תהא כל אחריות ו/או מחויבות בקשר עם התקשרות כאמור. החברה אינה אחראית ולא תהא חייבת בגין כל נזק, עקיף או ישיר שייגרם לך או לרכושך כתוצאה משימוש או הסתמכות על פרסום, פעילות, מידע או התכנים המופיעים באתרים אליהם תגיע או המפורסמים על ידי גופים אליהם תגיע באמצעות או דרך שימוש, קישור, הפנייה, או פרסום מכל סוג שהוא הקיימים באתר ו/או בגין שימוש או הסתמכות על מידע ותכנים המתפרסמים באתר ו/או במקורות אחרים (לרבות אתרים) ע”י צדדים שלישיים.

  9.12. האתר משתמש בכלי שנקרא “Google Analytics” כדי לאסוף מידע אודות השימוש באתר. Google Analytics אוסף מידע כגון תדירות שבה משתמשים מבקרים באתר, אילו דפים הם מבקרים כאשר הם עושים זאת, ובאיזה אתרים אחרים הם השתמשו לפני שהגיעו לאתר. אנו משתמשים במידע שאנו מקבלים מ- Google Analytics כדי לשמר ולשפר את האתר שלנו. אנו לא משלבים את המידע שנאסף באמצעות השימוש ב- Google Analytics עם מידע אישי מזהה. היכולת של גוגל להשתמש ולשתף מידע שנאסף על-ידי Google Analytics אודות הביקורים שלך והשימושים שלך באתר, הינה כפופה למגבלות הנקובות בתנאי השירות של Google Analytics, אשר הינם זמינים ב- http://www.google.com/analytics/terms/us.html, ומדיניות הפרטיות של Google, אשר הינה זמינה ב- http://www.google.com/policies/privacy/. אתה יכול ללמוד יותר על האופן שבו Google אוספת ומעבדת נתונים במיוחד בקשר עם Google Analytics ב- http://www.google.com/policies/privacy/partners/. אתה יכול למנוע את השימוש במידע שלך על ידי Google Analytics על ידי הורדה והתקנה של דפדפן Google Analytics Opt-out Add-on, זמין ב https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.

  9.13. בנוסף, החברה נעזרת בחברות שונות המספקות לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברות אוספות ומנתחות מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה אותך אישית והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה והחברה רשאית לעשות בו שימוש, לרבות להעבירו לצד שלישי, לפי שיקול דעתה.

  9.14. בכל שאלה ובירור בנושא זה ניתן ליצור קשר עם הממונה על הפרטיות באתר באמצעות מייל ובנושא ההודעה לציין “בנושא אבטחת מידע”: . marketing@baitvegag.co.il

  9.15. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. לכן מומלץ שתחזור ותקרא אותן מעת לעת. המשך שימושך באתר אחרי שינוי שבוצע מהווה הסכמתך לשינוי. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים תפורסם על-כך הודעה למשך 30 יום באתר.

  10. שונות

  10.1. אם יקבע בפסק דין או בהחלטה שיפוטית סופי/ת וחלוט/ה כי אין תוקף לחלק כלשהו בתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה, יהא בטל אותו חלק בלבד וכל שאר חלקי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה יעמדו בתוקפם וימשיכו לחייב אותך. אתה מסכים כי יש ליתן לתנאי שימוש ומדיניות פרטיות אלה את הפרשנות והתחולה הרחבים ביותר על מנת לקיימם או כל חלק מהם.

  10.2. תנאי השימוש מתווספים לכל הוראות תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי שימוש אלו יגברו.

  10.3. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור תל-אביב יפו.

  עודכן לאחרונה: 4 בספטמבר, 2016