פינוי בינוי – הביטחונות, הבדק והאחריות. פרק ג’.

התחדשות עירונית > פינוי בינוי > פינוי בינוי – הביטחונות, הבדק והאחריות. פרק ג’.

בחלקו השני של המאמר הצגנו את אבני הדרך למימוש ההסכם עם הדיירים, התנאים למימוש הפרויקט "תנאים מַתלים".

בית וגג

פינוי בינוי – נקודות נוספות בתהליך עליהם צריכים לתת את הדגש

ביטחונות

ביטחונות

מקובל כי סמוך לפינוי דירותיהם וכתנאי לכך, היזם ימסור לדיירים ערבות בנוסח חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל”ה-1974 בשווי הדירה החדשה , וכן בכל מקרה של העברת זכויות אחרות לטובת היזם או מי מטעמו, כגון: העברת בעלות, רישום שעבוד לטובת הבנק המלווה ורישום הערות אזהרה לטובת רוכשי דירות היזם.

כמו כן ימסור היזם, כתנאי לפינוי הדירות, ערבות בנקאית אוטונומית להבטחת תשלום דמי השכירות עד למסירת הדירה החדשה לדייר. ניתן לקבוע ערבות פוחתת לתשלום דמי השכירות, בהתאם לקצב התקדמות הבנייה.

לגבי דירות שמוטלים עליהן שעבודים (כגון, משכנתאות ועיקולים): יש צורך לקבוע בהסכם כי היזם יתחייב להגיע להסדר עם הבנקים למשכנתאות שהלוו כספים לדיירים, אשר יאפשר את הסרת המשכנתא של הדיירים ושעבוד דירתם לטובת הפרויקט (הסדר של הסבת השעבוד), לדוגמה, הסבת הערבות בנוסח חוק מכר לטובת בנק למשכנתאות או העמדת בטחונות חלופיים בידי היזם.

פרויקט פינוי בינוי שעשוי לעניין אותך – מתחם צפון אבן גבירול

 

בדק ואחריות

בדק ואחריות

יש לדרוש את אחריות היזם לדירות החדשות בהתאם לקבוע בחוק מכר (דירות), התשל”ג-1973 ולתקופות בדק ולתקופות האחריות, כאמור בו.
 למידע נוסף ראו המדריך לרוכש דירה חדשה מקבלן

ביטוח

ביטוח

מומלץ לקבוע בהסכם קבלת אישור מחברת ביטוח על קיום דרישות ביטוח על ידי היזם, לרבות ביטוח קבלנים, ביטוח לעבודות הפרויקט (ביטוח רכוש לעבודות ולבניין שיבנה היזם), אחריות כלפי צד ג’ ואחריות מעבידים וביטוח אחריות מקצועית.

לפרויקטים נוספים

גילוי ושקיפות

גילוי ושקיפות

כל מי שמקבל שכר מהיזם או פועל מטעמו או כל מי ששכרו תלוי בהתקיימותה של העסקה, חייב להצהיר על כך מראש, בעת הפנייה הראשונה לדיירים, לפני חתימה על ההסכם ובהסכם עצמו, זאת בהתאם לסעיף 6 לחוק פינוי בינוי (פיצויים), תשס”ו-2006. יצוין כי הפרת דרישה זו לגילוי ולשקיפות תאפשר לדייר לחזור בו מהסכמה שנתן לעסקת פינוי בינוי, גם אם חתם על הסכם התקשרות מחייב.

לקריאה נוספת בנושא תמ”א 38

לקריאה נוספת בנושא התחדשות עירונית

 

צור קשר

דילוג לתוכן