התחדשות עירונית – ההיבט החברתי

התחדשות עירונית > תמ"א 38/2 > התחדשות עירונית – ההיבט החברתי

מאז הקמת המדינה ועד לשנות ה-90 של המאה ה-20, התאפיינה מדיניות הדיור בישראל בשאיפה לפיזור האוכלוסייה באמצעות הקמת יישובים חדשים. את השינוי במגמה זו ניתן לראות בתכניות שהוכנו מאז שנות ה-90 המבטאות חזון תכנוני על פיו הבינוי העתידי בישראל יתרכז באזורים העירוניים ולא בשטחים החקלאיים והפתוחים.


בית וגג

קצת על התחדשות עירונית וההיסטוריה שלה

 

התכנית שהחלה מגמה זו היא תכנית מתאר ארצית (תמ”א 31) משנת 1998 וזאת על ידי קביעת תנאים לצמצום הקמת יישובים חדשים ובמקום זאת סימון אזורי בניה חדשים בצמוד ליישובים קיימים. התכנית קבעה כי הועדות המחוזיות יעודדו הכנת תכניות עבור מרכזים עירוניים קיימים. בתכניות אלה תיקבענה הוראות שיאפשרו הגדלת ניצולת הקרקע, שיפור הסביבה למגורים, פינוי בינוי והריסת אזורים המתאימים לשיקום או חלקם, תוך שמירה על ערכים היסטוריים ואחרים הראויים לשימור, ובניה חדשה במקומה ותוך ניצול מרבי של הקרקע על ידי הגדלת צפיפות “.

 התחדשות עירונית – תכנית מתאר ארצית

תכנית מתאר ארצית (תמ”א 35, תמ”א 38) משנת 2005 המשיכה במגמה זו בניסיון לספק הגנה מרבית על השטחים החקלאיים ועל השטחים הפתוחים, ולצמצם הקמת יישובים חדשים על מנת לחסוך בשימוש בקרקע. בין מטרות התכנית הוגדרו שיפור המרחב העירוני תוך חידוש הדרגתי שלו, בניה בצפיפויות גבוהות יחסית ופיתוח מערכות תשתית ובייחוד תחבורה ציבורית. תמ”א 35, מתייחסת גם לסוגים נוספים של התחדשות עירונית. התמ”א קובעת כי על הרשויות המקומיות להכין תכנית או מסמך מדיניות שיגדירו מתחמים להתחדשות עירונית.

 

בשנת 1996 הקימה הממשלה ועדת היגוי לשיקום פיזי של מרכזי ערים בישראל- “ועדת אייגס”.בוועדה השתתפו נציגי ממשלה ומרכז השלטון המקומי והוטל עליה לגבש המלצות בדבר צעדים נדרשים לעידוד השיקום הפיזי של מרכזי ערים לרבות חקיקה נדרשת . דו”ח אייגס כלל המלצות בעניין דרכי קביעת המתחמים לפינוי-בינוי, ההיבטים התכנוניים והכלים המינהלתיים המאפשרים את פינוי המתחמים ומה הם מקורות המימון לעבודות הציבוריות באותם מתחמים והיבטי המיסוי. הממשלה אישרה את עיקרי דו”ח הביניים ב-1998.

עוד על בית וגג

בשנים הבאות נערכו מספר תיקונים לחוק התכנון והבניה, התשכ”ה 1965, המאפשרים את הכרזת הממשלה על מתחם להתחדשות עירונית. בעקבות “מחאת האוהלים” בקיץ 2011 כנגד יוקר המחיה בכלל ויוקר הדיור בפרט, מינתה הממשלה את ועדת  טרכטנברג. פרק הדיור בדו”ח טרכטנברג כלל המלצות הנוגעות להתחדשות עירונית. הוועדה קראה לממשלה להגדיר את נושא ההתחדשות העירונית בכלל, ופרויקטים של פינוי-בינוי בפרט כיעד לאומי ולפעול בדרכים ברורות ואפקטיביות כדי לממשם. הועדה המליצה על קידום מואץ של תכניות להתחדשות עירונית על ידי תקצוב וקידום של תכניות מתאריות להתחדשות עירונית, והקמת ועדות משנה מיוחדות לפינוי-בינוי בוועדות המחוזיות אשר תפעלנה לאישור מהיר של התכניות המתאריות לפינוי-בינוי במחוזות השונים.

 

לסיכום, אין ספק שהתחדשות עירונית היא נושא אקטואלי רב חשיבות לעיצוב פני החברה הישראלית ולמתאר האורבני במרכזי הערים בישראל. בימים אלה ממש מתקיימים במישורים רבים צעדים שנועדו ליישמה: קביעת מדיניות, חקיקה, הכרזה על מתחמים, תכנון תכניות ואישורן.

לקריאה נוספת בנושא תמ”א 38 תל אביב

צור קשר

דילוג לתוכן